About Us

ไม่มีสูตรสำเร็จ..
สำหรับ Digital Marketing

ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและวางแผนการตลาดไว้อย่างไร

สำหรับเรา เราเลือกที่จะวิเคราะห์และวางแผนการตลาดก่อนแล้วจึงเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับสินค้าและธุรกิจของคุณ หน้าที่ของเอเจนซี่คือ ช่วยแก้ปัญหา วางแผน หาทางออก เติมเต็มในส่วนที่ธุรกิจคุณต้องการ เราทำงานเสมือนคนในองค์เดียวกับคุณ เรามุ่งเน้นที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้นเพื่อส่งไม้ต่อให้กับทีมในอนาคตของคุณ ^^

Techinee Rakphon
managing director & marketing director

about,fastclick

Meet Our  Team

about,fastclick

Techinee rakphon

DEPUTY MANAGING DIRECTOR & MARKETING DIRECTOR

about,fastclick

alisa karintharat

MANAGING DIRECTOR & BUSINESS DEVELOPMENT

about,fastclick

Prapawee Wongchaya

Senior Graphic Designer

about,fastclick

Alongkorn​ Viengsan

Graphic Designer

about,fastclick

NAttapat TangaphichartcharoEn

WordPress & Web Developer

about,fastclick

Issara Pitisrisith

Content Creator

about,fastclick

TIGER rakphon

Receptionist
& Customer service

Time to work!

Scroll to Top